• May 23, 2024

สภาพอากาศวันนี้! ร้อนแตะ 43 องศา รับมือพายุฤดูร้อน 8-11 เม.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วย

ขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อนึ่งในช่วงวันที่8–11เม.ย.67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

ฝุ่นละอองในระยะนี้ :ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้

ภาคเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-43องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กม./ชม.