• March 26, 2024

เช็กที่นี่! รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวม 40 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,514,973 คน คิดเป็น 75.71% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับ พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 39 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ รวม 537,625 เสียง คิดเป็น 1 ที่นั่ง รวมมี ส.ส. 40ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ส.ส.เขต 39 ที่นั่ง

หนองคาย

นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ หนองคาย เขต 1

ชัยภูมิ

นางสาวกาญจนา จังหวะ ชัยภูมิ เขต 4

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ชัยภูมิ เขต 7

สระแก้ว

นางขวัญเรือน เทียนทอง สระแก้ว เขต 1

นางสาวตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว เขต 2

ปัตตานี

นายคอซีย์ มามุ ปัตตานี เขต 2

ราชบุรี

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ราชบุรี เขต 2

นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 3

นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 5

กาฬสินธุ์

นายจำลอง ภูนวนทา กาฬสินธุ์ เขต 3

พะเยา

นายธรรมนัส พรหมเผ่า พะเยา เขต 1

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พะเยา เขต 2

นายจีรเดช ศรีวิราช พะเยา เขต 3

พังงา

นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พังงา เขต 2

สงขลา

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สงขลา เขต 4

สกลนคร

นายชัยมงคล ไชยรบ สกลนคร เขต 5

สิงห์บุรี

นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี เขต 1

ตรัง

นายทวี สุระบาล ตรัง เขต 2

เชียงใหม่

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต 9

เพชรบูรณ์

นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1

นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพชรบูรณ์ เขต 2

นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เพชรบูรณ์ เขต 3

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เพชรบูรณ์ เขต 4

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 5

นายอัคร ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 6

แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ แม่ฮ่องสอน เขต 1

กำแพงเพชรคำพูดจาก สล็อต777

นายไผ่ ลิกค์ กำแพงเพชร เขต 1

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2

นายอนันต์ ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 3

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 4

ตาก

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ตาก เขต 3

ร้อยเอ็ด

นางรัชนี พลซื่อ ร้อยเอ็ด เขต 3

มุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา มุกดาหาร เขต 1

ชลบุรี

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ชลบุรี เขต 10

นราธิวาส

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 2

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 3

นครศรีธรรมราช

นายสุธรรม จริตงาม นครศรีธรรมราช เขต 6

สระบุรี

นายองอาจ วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 4

ฉะเชิงเทรา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ฉะเชิงเทรา เขต 2

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ