• April 25, 2024

เตือนลอยกระทง! งดปล่อยโคมลอยรอบสนามบิน ฝ่าฝืนโทษประหารชีวิต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า อาทิ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล บั้งไฟ ลูกโป่ง แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) คือ บริเวณแนวขึ้น – ลงสนามบินที่อยู่ห่างจากทางขึ้น – ลงของเครื่องบินทั้ง 2 ด้าน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 66 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย.66  ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่(ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต(ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่(ทหญ.)

หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 109/1 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 109/2 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท

นอกจากนี้ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายก่อนทุกครั้งและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยฯ ตรวจสอบรายละเอียดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือประกาศจังหวัดที่ต้องการจะปล่อย ซึ่งจะระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถอนุญาตปล่อยได้ โดยในการจะปล่อยนั้นต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ทั้งนี้ผลกระทบจากการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นบนท้องฟ้าที่มีต่อความปลอดภัยด้านการบิน ได้แก่ 1.โคมลอย หากลอยขึ้นไปอยู่ในระดับความสูงที่อากาศยานทำการบิน อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บดบังวิสัยทัศน์ของนักบิน หรือหากเข้าเครื่องยนต์ของอากาศยาน อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ ระเบิด หรือเครื่องยนต์ชำรุด หรือหากติดอยู่บริเวณปีกหรือแพนหาง อาจทำให้นักบินไม่สามารถควบคุมอากาศยานได้ หรือหากปลิวเข้าในเขตการบินอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ อาจส่งผลอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน 2.พลุและดอกไม้ไฟ สามารถระเบิดได้ หากถูกจุดสูงขึ้นไปอยู่ในระดับที่อากาศยานทำการบิน จะทำให้ทัศนวิสัยของนักบินไม่ชัดเจน หรืออาจสร้างความเสียหายให้กับอากาศยานถึงขั้นถังน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ได้

3.ลูกโป่งบางประเภทอาจหลุดลอยจากการจัดการ หรือหลุดจากมือประชาชน และลอยขึ้นท้องฟ้า ไม่สามารถควบคุมทิศทางการลอยได้ อาจถูกดูดเข้าเครื่องยนต์ของอากาศยาน และปลิวเข้าเขตการบิน 4.การฉายลำแสงเลเซอร์ขึ้นบนท้องฟ้า (Laser Beam) ส่งผลให้รบกวนสายตาของนักบิน และ 5.การปล่อยโดรนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบินขึ้นจากตำแหน่งใด ซึ่งประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบกฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงคมนาคม หรือแนวทางการขออนุญาตในการบินโดรน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอันตรายต่ออากาศยานขณะทำการบิน.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง